Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Dit is de zesde editie van de FSIN Food500. Centrale vraag waarop het FSIN met deze ranglijst sinds 2013 antwoord wil geven: bij welke foodverkopende merken geeft de Nederlandse consument zijn foodeuro’s uit? Doel is een overzicht te geven van de totale foodmarkt in Nederland op formuleniveau, in alle foodverstrekkende kanalen, segmenten en bedrijfstypen, zowel in Foodservice als in Foodretail, dus zowel Out of Home als At Home. In zes jaar tijd is de FSIN Food500 uitgegroeid tot een uitgebreid onderzoeksrapport dat kan rekenen op brede waardering in de gehele foodsector. De FSIN Food500 wordt jaarlijks uitgereikt op het FSIN Food500 Congres.

Verantwoording en toelichting

Dit is de zesde editie van de FSIN Food500. Centrale vraag waarop het FSIN met deze ranglijst sinds 2013 antwoord wil geven: bij welke foodverkopende merken geeft de Nederlandse consument zijn foodeuro’s uit? Doel is een overzicht te geven van de totale foodmarkt in Nederland op formuleniveau, in alle foodverstrekkende kanalen, segmenten en bedrijfstypen, zowel in Foodservice als in Foodretail, dus zowel Out of Home als At Home. In zes jaar tijd is de FSIN Food500 uitgegroeid tot een uitgebreid onderzoeksrapport dat kan rekenen op brede waardering in de gehele foodsector. De FSIN Food500 wordt jaarlijks uitgereikt op het FSIN Food500 Congres.

Definitie

In de FSIN Food500 brengen we de consumentenomzet in voedings- en genotmiddelen in kaart, dat wil zeggen: alleen eten, drinken en tabak, inclusief BTW. Het gaat hierbij om omzet behaald in Nederland en om alle vormen van verstrekking aan de eindconsument. Getracht is de omzet zo veel mogelijk weer te geven op winkelniveau.

Werkwijze

Voor het samenstellen van de ranking hebben we in maart van dit jaar meer dan zevenhonderd foodformules in Nederland benaderd, per brief en per mail, met het verzoek hun foodomzet over 2018 met ons te delen. Foodbedrijven die hun omzet niet (meteen) hebben doorgegeven, hebben we per mail een tweede verzoek tot deelname gestuurd. Bij geen bericht hebben we deze formules per brief onze omzetinschatting voorgelegd. Behalve naar omzet en aantal vestigingen in 2018 vroeg het FSIN naar meer zaken, waaronder het aantal medewerkers, belangrijke mijlpalen voor de formule in het afgelopen jaar en de investeringsplannen komende jaar. We vroegen ook naar de kansen en bedreigingen in de markt en om een rapportcijfer voor het economische klimaat. Alle formules ontvingen een vragenformulier specifiek voor hun kanaal (zie de indeling van het FSIN naar de drie kanalen in Out of Home en de drie kanalen in At Home). 29,4% van de vijfhonderd formules in de ranking heeft zijn omzetcijfers over 2018 met ons gedeeld, een enkele keer per post, vaak per mail, maar vooral online. Inclusief zorginstellingen (deze cijfers zijn afkomstig uit de openbare jaarrekeningen), gaat het om 43,8% (zie onze werkwijze bij Catering/Instellingen). We ontvingen om precies te zijn 128 ingevulde formulieren retour; 19 bedrijven gaven wel hun omzet door, maar vulden niet het volledige formulier in. Van de foodbedrijven die meewerkten, zien 112 formules hun input in de ranking terug - de omzet van de overige spelers bereikte helaas niet de omzetondergrens van de lijst.

Inschatting omzetcijfers

Daar waar foodformules niet zelf hun omzetcijfers aan ons hebben doorgegeven, hebben we deze met grote zorgvuldigheid berekend aan de hand van branchekengetallen dan wel ingeschat met hulp van experts, op basis van eerdere omzetopgaven en/of openbare bronnen. Deze omzet is aan de formules voorgelegd. Bij de berekening van de foodomzetten is non-food in mindering gebracht; denk bij supermarkten aan onder meer home en personal care, bij catering aan overige facilitaire dienstverlening en bij hotels aan logies en zaalverhuur. Vitaminen, mineralen en speciale voedingssupplementen gelden niet als voeding, (verrijkte) dieet-, sport- dan wel afslankproducten daarentegen wel. Babyvoeding wordt vanzelfsprekend als voeding aangemerkt, diervoeding niet.

Bronnen

Voor de omzetinschattingen zijn diverse, openbare bronnen geraadpleegd. Zo is gebruik gemaakt van de websites van de opgenomen formules en organisaties, van alle openbare informatie en/of berichtgeving die verder relevant werd geacht, denk aan de meest recente jaarrekeningen en aan geprinte en digitale vakmedia, en is er gesproken met experts uit alle kanalen en segmenten uit het brede netwerk van het FSIN.

In alle gevallen zijn de meest recente jaarcijfers (2018) gebruikt dan wel opgevraagd (peildatum 31 december). In voorkomende gevallen (indien de cijfers over 2018 niet beschikbaar waren) baseerden we ons op de omzetcijfers van het jaar daarvoor. In uitzonderlijke gevallen baseerde het FSIN zich op oudere cijfers, als recente gegevens niet beschikbaar waren. In geval van onvoldoende relevante cijfermatige bronnen, calculeerden we de omzetcijfers zelf op basis van eigen expertise en/of die van deskundige derden aan de hand van voorhanden zijnde kengetallen van bedrijfstypen, waarbij we rekening hielden met de gemiddelde marktgroei dan wel -daling (bron: FSIN Beleidsmonitor 2019/2020).

Andere geraadpleegde bronnen zijn onder meer (naast de bronnen genoemd in de teksten bij de formules):
ABN AMRO, AC Nielsen, Bakkers in Bedrijf, Bakkerswereld, Coffee Pro, CBS, CPB, Datlinq, De Financiële Telegraaf, De Nationale Franchise Gids, de Volkskrant, Distrifood, DistrifoodDynamics.nl, EIM Panteia, EFMI, Euromonitor, Eurostat, Foodclicks, Foodmagazine, Foodpersonality, Food- step, Foodvisie, Franchise & Formulegids, Franchise Partners Nederland, Frituurwereld, Gastvrije Zorg, GfK Panelservices, het Financieele Dagblad, IRI Nederland, ING, Koninklijke Horeca Nederland, Levensmiddelenkrant, Locatus, Misset Catering Top 25, Misset Horeca (waaronder de Misset Horeca Top 100), NPD Group, Out of Home Shops, Petrolview, ProFri, Rabobank, regionale dagbladen via Blendle.nl, RetailNews, RetailTrends, Snackkoerier, Stichting BOVAG-RAI, Synovate, TankPro, Twinkle Magazine, TWS, Van Spronsen & Partners, Veneca, Vleesmagazine, Vlees+, ZorgVisie.

Foodomzet op concern- en formuleniveau

Getracht is de omzetten zo veel mogelijk op formuleniveau weer te geven. Bij formules die deel uitmaken van een concern met meerdere formats, geven we zowel de formuleomzet als de totale concern(food)omzet weer, zoals bij supermarkten. In een aantal gevallen echter hebben we ervoor gekozen om alleen de concernomzet te vermelden - dit met het oog op een zo juist en volledig mogelijke weergave. Voorbeelden hiervan zijn lokaal of regionaal opererende horecaconcerns met een breed portfolio aan restaurants en cafés (die separaat soms ook te klein in omvang zijn om in de ranking te worden opgenomen).

Dubbeltellingen

In het kader van zorgvuldigheid en eenduidigheid wijzen we in de ranking ook op mogelijke dubbeltellingen, aan de hand van een uitroepteken (zie het betreffende icoontje in de kantlijn bij de nummers 1 tot en met 500). Denk hierbij aan HMSHost Nederland en Starbucks. Beide formules staan als aparte merken met hun totaalomzet in de ranking. Dubbeltellingen kunnen ook voorkomen bij Instellingen (in Foodservice), zoals ziekenhuizen waar in veel gevallen voedingsdiensten, contractcateraars en commerciële horeca/foodshops naast elkaar actief zijn bij de catering van patiënten, medewerkers en bezoekers. We realiseren ons dat er ook in het kanaal Foodretail sprake is (kan zijn) van dubbeltellingen, denk aan shop-in-shops. Daar waar dit bekend is, geven we dit aan met genoemd icoontje. Niet alle dubbele omzet is altijd even zichtbaar en traceerbaar. We realiseren ons tevens dat er in alle kanalen ook ‘zakelijke leveringen’ plaatsvinden; (banket) bakkerijen, slagerijen, maar ook supermarkten die aan horeca, bedrijven en/ of instellingen leveren of andersom: restaurants die koelverse maaltijden in de supermarkt aanbieden, zoals Valk Vers bij AH in Ugchelen.

Vergelijking 2018-2017

In deze zesde editie van de FSIN Food500 vergelijken we voor het eerst de omzetten van afgelopen jaar met die van het jaar daarvoor. We zijn daar- bij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Zo hebben we extra checks uitgevoerd, bijvoorbeeld als formules hun omzet over 2018 aan ons doorgaven (en andere jaren op inschattingen van onze experts berustten). In sommige gevallen hebben we op basis daarvan met terugwerkende kracht correcties doorgevoerd. Soms bleek een extra check nodig met het oog op de definitie (food & beverage en tabak, geen non-food, geen logies en geen overige facilitaire diensten, maar ook: geen omzet van zusterbedrijven, buitenlandse of zakelijke omzet). Niet meegenomen in de omzetvergelijking 2018-2017 zijn Instellingen en Pompshops; bij de zorginstellingen waren we sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van recente jaarverslagen (lees hierover meer bij Catering), ook bij pompshops ontbrak soms betrouwbare marktinformatie, met name over 2017. We sluiten omissies sowieso niet uit en houden ons te allen tijde aanbevolen voor opmerkingen en aanvullingen.

 

TOELICHTING OP OMZETINSCHATTINGEN PER KANAAL/SEGMENT

KLASSIEKE HORECA

-  Restaurants: daar waar restaurants hun omzet over 2018 opgaven, zien we grote verschillen in de omzetstijgingspercentages ten opzichte van 2017 (in alle gevallen deed zich een (forse) omzetstijging voor, enige uitzondering is Wonders Eten & Drinken dat de omzet met -1,7% licht zag dalen). Bij het inschatten van de omzetten van de overige restaurants is per formule rekening gehouden met diverse zaken, waaronder het aantal vestigingen, de openingsdatum van nieuwe locaties, de marktontwikkeling per type restaurant en andere beschikbare, openbare marktinformatie. Doorgaans is gerekend met een gemiddelde marktgroei van 6,3% (FSIN Beleidsmonitor 2019/2020).

-  Dit geldt ook voor Dranken: cafés kenden een gemiddelde omzetgroei van 6,2% in 2018 (FSIN Beleidsmonitor 2019/2020). Daar waar omzetten zijn ingeschat, zijn de cijfers - mede - conform marktgroei geïndexeerd.

- Logies: in dit segment zijn de omzetcijfers geactualiseerd op basis van de gemiddelde marktgroei. Deze bedroeg vorig jaar 7,5% (FSIN Beleidsmonitor 2019/2020). Per hotelketen is rekening gehouden met specifieke gebeurtenissen, zoals het afstoten of juist het toevoegen van locaties. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor het Hilton en Fletcher Hotels, maar ook voor de Martini Hotel Group.

- Leisure: ook hier geldt dat cijfers per formule zijn geüpdatet en gecheckt op basis van meerdere bronnen en conform marktontwikkelingen. Het FSIN noteerde vorig jaar een gemiddelde omzetgroei van 5,5% (FSIN Beleidsmonitor 2019/2020).

CATERING

- Bedrijven/Onderwijs/Inflight: per bedrijf is met hulp van experts een omzetinschatting gemaakt en aan de betreffende formules voorgelegd. De segmenten Bedrijfscatering en Onderwijs realiseerden afgelopen jaar een omzetgroei van gemiddeld 1,2%, Inflight van 4,2% (FSIN Beleidsmonitor 2019/2020).

- Instellingen: Amarant Tilburg, ’s Heeren Loo, Radboud UMC, GGzE Eindhoven, LUMC, Lentis, Carint, Gelre Ziekenhuizen, Arkin en Rijnstate hebben hun foodomzet (feitelijk hun voedingskosten) aan ons doorgegeven. De bedragen die Carint, Gelre Ziekenhuizen, Arkin en Rijnstate aan ons hebben doorgegeven, kwamen niet boven de ondergrens van de ranking; deze instellingen staan dit jaar niet in de lijst.

- Bij de overige instellingen zijn de omzetcijfers gebaseerd op de post ‘voedingsmiddelen en hotelmatige kosten’ in de meest recente (geconsolideerde) jaarrekening van de betreffende organisaties. Daar waar de jaarrekening van 2018 niet beschikbaar was, is uitgegaan van die van het jaar daarvoor. In dat geval hebben we gerekend met een stijging van de kosten met 2%, tenzij er aanleiding was voor een correctie (denk aan reorganisaties of fusies). In de teksten hebben we dit zo veel mogelijk vermeld. We realiseren ons dat deze wijze van calculeren onderwerp was en blijft van discussie. Zo betreffen de cijfers uit de jaarrekeningen (inkoop)kosten. Ook dekt genoemde post niet alle kosten (zoals personeelskosten). Niet alle kosten zijn bovendien foodgerelateerd. Om die reden hebben we bij zorginstellingen de omzetten van 2018-2017 niet vergeleken. Het aantal vestigingen hebben we in de publicatie achterwege gelaten (dit geldt overigens ook voor de segmenten online en inflight), omdat de informatie soms niet volledig was, soms ook ontbrak en niet relevant werd geacht. In de telling van het totaal aantal vestigingen in de ranking, ook per kanaal/segment, zijn wel alle vestigingen meegenomen. Hier kunnen verschillen optreden.

GEMAK

- Fastservice: omzetinschattingen zijn gebaseerd op ontwikkelingen bij de formules zelf - zo opende Happy Italy afgelopen jaar zes locaties (omzet niet over het gehele jaar meegerekend). Daarnaast zijn omzetberekeningen gebaseerd op openbare bronnen en marktontwikkelingen. Het FSIN gaat in zijn Beleidsmonitor uit van een gemiddelde marktgroei van 7%.
- Dezelfde aanpak geldt voor de segmenten Foodservice in vervoer en in retail; gemiddelde marktgroei afgelopen jaar respectievelijk 6,9% en 4,3% (FSIN Beleidsmonitor 2019/2020).
- Bij Pompshops rekent het FSIN met een gemiddelde marktgroei van 4,4%. Omzetinschattingen zijn daarnaast mede gebaseerd op mobiliteitscijfers van de Stichting BOVAG-RAI en Petrolview. In dit segment kan het FSIN geen betrouwbare vergelijking van de foodomzetten
in 2018 en 2017 weergeven. Om die reden zijn de omzetcijfers van pompshops ook in de analyses buiten beschouwing gelaten; dit om te voorkomen dat ze de totaalcijfers te sterk zouden beïnvloeden.

- Bezorgconcepten: van de veertien bezorgconcepten in de ranking gaven zeven formules hun omzet over 2018 door. De omzet van
de overige concepten zijn door deskundigen ingeschat op basis van diverse bronnen en marktgroei; gemiddeld bedroeg deze vorig jaar 11,6% (FSIN Beleidsmonitor 2019/2020), al laten de meeste formules in de ranking hogere groeipercentages zien. De omzet van Deliveroo en Domino’s zijn met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Nieuw in de lijst zijn Uitgekookt, Mr. Sushi en Buurtboer.

NEW RETAIL

Real food

In Real food hebben we de natuurvoedings- en reformwinkels ondergebracht, maar ook de Markthal. We hebben de omzetcijfers in dit segment geactualiseerd op basis van diverse openbare bronnen evenals het aantal vestigingen, rekening houdend met een omzetdaling van 1,5% in 2018 (FSIN Beleidsmonitor 2019/2020) die zich vorig jaar met name voordeed bij aanbieders van biologische producten. De overname van Natudis (Natuurwinkel; nog wel in de ranking) eind vorig jaar door Udea, het moederbedrijf van Ekoplaza duidt op een consolidatie in deze sector.
- De foodomzet van Holland & Barrett is op basis van nieuwe informatie uit meerdere openbare bronnen met terugwerkende kracht gecorrigeerd; de omzet over 2017 komt daardoor niet overeen met die in de vorige editie.

- De omzetinschatting bij de Foodhallen Amsterdam is gebaseerd op zo’n drie ton per ondernemer (21 outlets in totaal) plus de omzet van de bar/het horecadeel in het bezit van de eigenaren.

- De Markthal Rotterdam realiseert naar onze inschatting een lagere foodomzet; meerdere media berichtten afgelopen jaar over dalende bezoekersstromen en dito omzetten bij het gros van de ondernemers in de hal.

Avond- en gemakswinkels

Een groot aantal formules in dit segment gaf de omzet aan ons door (Spar, Coop, Convenience Concept, Primera, Audax, Van Tol Retail). De overige omzetcijfers zijn inschattingen dan wel berekeningen gebaseerd op diverse openbare bronnen en vergelijkingen met branchecijfers.

Online/Pick-up

De omzetinschattingen in dit segment zijn gebaseerd op eerdere, geactualiseerde omzetopgaven, openbare bronnen (waaronder persberichten met daarin cijfers over de totale online omzet), cijfers van experts en berekeningen van het FSIN.
- Namen we in vorige edities Wijnvoordeel.nl en Wijnbeurs.nl separaat op in de ranking, dit jaar hebben we besloten moederbedrijf E-Luscious in de ranglijst op te nemen en niet de afzonderlijke formats. Leon Colaris is per abuis blijven staan; de omzet is tevens meegenomen bij E-Luscious.

Food/Non-food

Binnen het drogisterijkanaal doet zich overwegend een daling van de foodomzet voor (babyvoeding, chocola, koek et cetera). Dit heeft volgens marktdeskundigen vooral te maken met de dalende verkoop van zuigelingenvoeding; er ‘verdwijnt’ (ook bij supermarkten) minder babymelkpoeder uit de Nederlandse schappen richting China. De omzet in dit kanaal is tot stand gekomen met hulp van experts.

- Xenos gaf de foodomzet in 2017 aan ons door; deze omzet is geactualiseerd. Het aantal winkels is gedaald; twee derde van het bestand wordt omgebouwd naar Casa dat nauwelijks food verkoopt.

- Action hult zich in stilzwijgen over de foodomzet, die we (mogelijk te voorzichtig) inschatten op basis van eerdere gepubliceerde cijfers. Op basis van onze berekening van de foodomzet per winkel gaat Kruidvat in dit segment aan kop, gevolgd door Xenos en daarna Action.

SUPERMARKT

Fullservice


- Marktleider Albert Heijn heeft zijn totale omzet in Nederland doorgegeven, te weten €13,46 miljard (waarvan 5% online). Evenals het aantal AH-supermarkten (852), AH XL-winkels (35) en AH to go-winkels (83). Het FSIN heeft op basis van advies van marktdeskundigen een inschatting gemaakt van het non-foodpercentage om de totale foodomzet en die van de afzonderlijke formats te berekenen.

- Jumbo realiseerde vorig jaar een totale omzet uit consumentenactiviteiten van €7,8 miljard, waarvan €7,4 miljard betrekking had op de Jumbo-formule, €262 miljoen op het aan Jumbo toegewezen Emté-deel en €150 miljoen op La Place (de bezorgomzet bedroeg 4%). Op ons verzoek gaf Jumbo de foodomzet door (€6,7 miljard). De omzetverdeling naar de formats komt voor rekening van het FSIN en is gebaseerd op diverse bronnen, rekening houdend met winkels die nog niet het gehele jaar open waren (Jumbo Foodmarkt).

- Plus corrigeerde de eigen opgave. In 2018 bedroeg de consumentenomzet in voedings- en genotmiddelen €2.239, een stijging van 3,9%. We hebben deze correctie doorgevoerd in de totale ranking, helaas lukte dat na het sluiten van de ranking niet meer in de sublijsten. De omzetsplitsing naar supermarkten en online komt voor rekening van het FSIN, op basis van diverse bronnen.

Discount

De omzetcijfers van Lidl (nr. 3) en Aldi (nr. 5) hebben we op basis van nieuwe inzichten met terugwerkende kracht gecorrigeerd. De genoemde cijfers over 2017 wijken af van de cijfers in onze vorige publicatie.

Value for money

-  Coop heeft de foodomzet op ons verzoek doorgegeven voor Coop Supermarkten (€1.135.315.000) en voor Coop Vandaag (€10.738.000). Gezien de snelle groei van Coop.nl hebben we dit format dit jaar voor het eerst separaat opgenomen in de ranking. De daar vermelde omzet betreft 1% van de omzet van Coop Supermarkten (volgens opgave). Deze hebben we bij laatstgenoemde formule in mindering gebracht.

-  Emté is uit de ranking verdwenen na de overname door Jumbo en Coop. De omzet van Emté over 2018 zit gedeeltelijk ‘verstopt’ in de omzetcijfers van Jumbo en Coop; dat geldt alleen voor die winkels die in 2018 zijn omgebouwd. Coop nam 51 winkels over en bouwde er afgelopen jaar 19 om, Jumbo nam er 79 over en bouwde 23 vestigingen om. De formules verwachten de ombouwoperatie medio dit jaar af te ronden.

-  Hoogvliet timmert online sterk aan de weg; we hebben Hoogvliet.com separaat opgenomen in de ranking en de omzet ingeschat op 1% van de totale supermarktomzet; de online omzet is hierop in mindering gebracht.

-  De omzet van DekaMarkt World of Food in 2017 hebben we op basis van de huidige kennis gewijzigd, van €50 in €62 miljoen. De concernomzet in 2017, inclusief DekaMarkt, bedraagt daardoor geen €603 maar €615 miljoen, en stijgt in 2018 met 3,4%.

-  Jan Linders gaf ons vorig jaar een omzet door over 2017 van €408.523.412 (en dit jaar van €430 miljoen). We hebben die omzet in 2018 ten onrechte meegenomen als foodomzet. Het FSIN heeft de cijfers gecorrigeerd op basis van een ingeschat percentage non-food. We publiceren daarom een ander bedrag dan opgegeven. Om die reden wijkt ook de omzet over 2017 af van het bedrag zoals eerder gepubliceerd.

-  MCD: de omzet bij MCD Supermarkt zoals in vorige editie vermeld (€162 miljoen) betreft de bij elkaar opgetelde omzet van MCD Super- markt en Boon’s Markt. Hier had moeten staan €144 miljoen. Boon’s Markt was vorig jaar goed voor €18 miljoen. Dit jaar bedraagt de concernfoodomzet €165 miljoen.

Overige supermarkten

- Spar gaf ons een hogere concernomzet door (€615.846.000, food & tabak) dan vermeld (€500.459.000). Het verschil behelst de omzet van niet-Spar-ondernemers, waaronder oud-ondernemers van de Attent-formule. Spar besloot deze formule vorig jaar niet langer te ondersteunen; Attent verdwijnt daardoor uit onze ranking. Nieuwkomer in de ranking van dit jaar is Spar.nl, goed voor zo’n €6 miljoen. Dit bedrag is de optelsom van de online omzet van Spar Buurt (1,7%), Spar City (0,2%), Spar University (0,1%) en Spar Enjoy (0,1%). Deze is abusievelijk niet bij de betreffende formules in mindering gebracht. Dit raakt vooral Spar Buurt (meeste online omzet); de correcte omzet exclusief webshop moet zijn: €337.756.834.

SPECIAALZAAK


Slijterijen


- Op basis van cijfers van experts hebben we de omzet van Gall & Gall over 2018 aangepast en die van 2017 gecorrigeerd. De gemiddelde omzet in de slijterij schommelt rond de €500.000 per winkel, al zijn er grote verschillen, zowel naar boven (Henri Bloem) als naar beneden (Gastrovino), concluderen we op basis van opgaven, gesprekken met experts en eigen omzetinschattingen. Ingeval van inschattingen hebben we gerekend met genoemde omzet per winkel en het aantal vestigingen in 2018 plus een marktgroei van 3,4% (FSIN Beleidsmonitor 2019/2020).

Bakkerijen

- We hebben ons oor te luister gelegd bij diverse marktdeskundigen, daar waar bakkersbedrijven hun omzet niet aan ons doorgaven. Op basis van die gesprekken stelden we de gemiddelde consumentenomzet op €400.000 per winkel. De werkelijke omzet per locatie kan echter, onder invloed van verschillende factoren, sterk uiteenlopen. In de ranking zien we voorbeelden van formules met een (opgegeven) omzet van een kleine €300.000 tot €700 à €800.000 per vestiging. Ook bij de bedrijven die dit jaar hun omzet niet opgaven, maar in het verleden wel, hebben we zelf een inschatting gemaakt van de omzet in 2018 - op basis van het aantal vestigingen, rekening houdend met een marktdaling met 0,9% (FSIN Beleidsmonitor 2019/2020). Voor vlaaienwinkels ligt de gemiddelde omzet in deze editie rond de €200 à €250.000 per winkel.

Slagerijen

- Bij slagerijen is ons uitgangspunt een gemiddelde consumentenomzet van €500.000 per slagerswinkel, vermenigvuldigd met het aantal winkels van een formule, ultimo december 2018. De Keurslagers-formule schatten we hoger in, op €600.000. We verhoogden de op deze wijze berekende omzet met de 0,7% marktgroei in 2018 (FSIN Beleidsmoni- tor 2019/2020). Uit de opgegeven omzetten blijkt dat €500.000 een reële inschatting is, al zitten enkele formules er naar eigen zeggen ruim boven, zoals Gelderblom Slagerij & Partyservice, Slagerij Van Melik en Hergo, de slager met ‘n koksmuts (vier vestigingen in Amsterdam), zie de ranking en de analyse voor de precieze omzetcijfers.

AGF-zaken

- Het aantal formules in de AGF-sector is gering. Twee van de vier formules gaven de omzet aan ons door, twee niet. Met deze laatste organisaties is voorafgaand aan eerdere edities gesproken over de gemiddelde omzet per vestiging binnen hun formule. We hebben deze geactualiseerd aan de hand van het aantal vestigingen per 31 december 2018 en gecorrigeerd voor de marktdaling in 2018 (-0,7%, FSIN Beleidsmonitor 2019/2020).

Markt/Boer

- Op de Nederlandse weekmarkten doet zich weinig formulevorming voor, waar dat wel plaatsvindt, is dat met name binnen de categorieën kaas en brood. De omzetinschatting van De KaasKoerier is gebaseerd op informatie voor franchisers, een omzet van €90.000 per ondernemer (in de ranking vermelden we bij vestigingen het aantal markten waarop franchisers actief zijn). De KaasKoning heeft vorig jaar zijn omzet doorgegeven, deze hebben we geactualiseerd op basis van aantal vestigingen en 0,5% marktgroei (FSIN Beleidsmonitor 2019/2020). Dat geldt ook voor Le Perron en ’t Stoepje. Kaas en Zo is na de overname door Alexanderhoeve uit de ranking verdwenen.

Overige speciaalzaken

Onder overige speciaalzaken vallen uiteenlopende type winkels. De om- zetinschattingen die hier door onze experts zijn gemaakt, variëren sterk per type. Chocolaterieën zijn ingeschat op een gemiddelde jaaromzet van €275.000 per winkel, kaaswinkels op circa €300.000. In alle gevallen geldt dat we meerdere factoren in ogenschouw hebben genomen, waar- onder type locatie, ligging daarvan en omvang.

Onder overige speciaalzaken scharen we ook de ‘speciale supermarkten’, zoals Tanger Markt, Sahan Supermarkten en Amazing Oriental. In deze uitgave hebben we bij die laatste formule een correctie doorgevoerd en de consumentenomzet verhoogd. Amazing Oriental heeft behalve achttien winkels twee C&C-groothandels en is ook online actief met een webshop. Kaashuis Tromp staat niet meer in de ranking; eigenaar Roel Tromp verkocht de formule aan het snelgroeiende Zuivelhoeve.

Opmerkingen en aanvullingen

Het FSIN streeft ernaar elke editie van de FSIN Food500 te verbeteren. Ontbreken er foodformules in de ranking die rechtstreeks food & beverage aan de consument verkopen, of is er sprake van onjuistheden? Laat het ons dan weten: info@fsin.nl.

Disclaimer

© 2019 FoodService Instituut Nederland.
Het FSIN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen die voortvloeien uit het gebruik van de FSIN Food500. FSIN raadt ge- bruikers nadrukkelijk aan de informatie in de ranglijst niet geïsoleerd te gebruiken - maar te allen tijde meer bronnen te gebruiken om een goed oordeel te vormen. Het FSIN heeft zijn uiterste best gedaan betrouwbare informatie te bieden, maar kan niet voor de volle 100% instaan voor de juistheid van de cijfers. De FSIN Food500 is naar beste eer en geweten samengesteld. In vrijwel alle gevallen (omis- sies daargelaten) zijn de eigenaars en/of het management van de genoemde mer- ken via e-mail en/of briefpost op de hoogte gebracht van hun vermelding en uitge- nodigd hierop te reageren. Merken, concerns en formules die zich desondanks niet kunnen vinden in de aard van de vermelding in deze lijst, nodigen we van harteuit alsnog hun gemotiveerde reactie aan het FSIN te doen toekomen - immers: het primaire oogmerk is om komende edities van deze ranglijst nog betrouwbaarder te maken. Het rapport is niet bestemd voor ‘het grote publiek’, maar slechts voor de leden van het FoodService Instituut Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, verspreid of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het FoodService Instituut Nederland. Deze uitgave is gratis voor de leden van het FoodService Instituut Nederland. Zij ontvangen een beperkt aantal exemplaren per bedrijf.